รศ.นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อ.นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

รศ.นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อ.พญ. อวยพร ศิริอยู่ยืน

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลเปาโล เมมโมเรียล พหลโยธิน

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. ทัศนีย์ ศรีประยูร

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

8 หมู่ 2, ถ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลเวชธานี

1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ประเทศไทย

อ.นพ. วรายุ ปรัชญกุล

( ทางเดินอาหารและตับ )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400